Tên khác: Sơn dầu Galant High Gloss Enamel,Lobster High Gloss Enamel

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 3 lít